Nhà máy cấp nước Chư Sê - Gia Lai

03/12/2021

 Hệ thống xử lý nước 50 m3/h.